Historia i entorn CITD

El CITD està ubicat en un espai natural pròxim a la localitat de Castelló dins del Complex Socioeducatiu Penyeta Roja.

Segons la “Memòria del Curs 1986-1987” elaborada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el Centre d’Iniciació Tecnicoesportiva (d’ara endavant CITD) del Complex Socioeducatiu de Penyeta Roja es va posar en marxa el 20 de gener de 1986 amb 45 alumnes seleccionats d’entre 90 xiquets i xiquetes de Castelló dels cursos 6è i 7è d’ensenyament general bàsic (d’ara endavant EGB). En aquest primer curs, l’alumnat realitzava l’apartat curricular en els seus respectius centres escolars acudint al CITD només per a realitzar els entrenaments esportius.

Durant els nou primers anys del seu camí, el projecte del CITD és desenvolupat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana conjuntament amb l’Excma. Diputació de Castelló.

És en el curs escolar següent, 1987-1988, quan ja comença a funcionar el Centre de EGB de Penyeta Roja acollint esportistes del CITD, realitzant tant la part acadèmica com esportiva en el propi centre. Els esportistes que van accedir, van cursar 6è, 7è i 8è de EGB. En el curs escolar de 1988-1989, davant de la necessitat d’oferir continuïtat al programa esportiu dels esportistes que finalitzaven 8è de EGB, naix el Centre de Perfeccionament Tecnicoesportiu (d’ara endavant CPTD) a càrrec de la Direcció General de l’Esport de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. S’inicia una nova experiència amb un grup d’esportistes que, ubicats a nivell acadèmic en l’IES Miquel Peris del Grau de Castelló, poden disposar d’un nombre més gran d’hores d’entrenament tant en l’apartat d’entrenament esportiu genèric, amb tècnics a càrrec de la Conselleria, com en l’apartat esportiu específic, amb els entrenadors dels clubs esportius a què pertanyen.

Posteriorment, en el curs escolar 1994-1995 i per decisió de la Direcció General de l’Esport, l’Excma. Diputació de Castelló es fa càrrec de forma exclusiva del CITD en la primera fase de EGB passant a tindre com a esport base l’atletisme. Quedant el CPTD per a l’alumnat de BUP i COU, sent el curs escolar 1995-1996 l’últim curs dels esportistes del CPTD.

En el curs escolar 1997-1998, es completa el canvi del sistema educatiu, s’estableixen definitivament en el CITD els cursos de 5è i 6è de primària i tots els cursos que comprenen l’ESO, és a partir d’aquest curs quan el CITD de Penyeta Roja passa a tindre esportistes des dels 10 fins als 16 anys seguint amb l’atletisme com a esport base, la qual cosa continua en l’actualitat, com bé determina un dels objectius del Reglament de règim intern del centre, que diu “El centre té com a objectiu bàsic i específic, la pràctica d’activitats que conduïsquen al desenvolupament esportiu i atlètic de l’alumnat a través de l’esport específic de l’atletisme, …”, i és a través d’aquesta formació que el CITD aconsegueix la detecció, iniciació i seguiment de joves esportistes entre 10 i 16 anys.