Projecte educatiu CITD

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE IES PENYETA ROJA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
COD. 12001381

El projecte educatiu esta a la vostra disposició en la secretària del centre

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

3.- OBJETIU – FINALITATS EDUCATIVES

4.- TRESTS D´IDENTITAT

5.- PLAN PER AL FOMENT DE LA LECTURA

6 .-REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

7 .-PLA D´ACCIÓ TUTORIAL

8 .-PLA DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA

9 .-PLA DE CONVIVÈNCIA

10.-PLA DE TRANSICIÓ DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.