Descripció

HISTORIA

A mesura que les competències en educació i recursos socials van ser transferides des de l’Administració Central de l’Estat a les Administracions autonòmiques, la Diputació va prendre un important paper que va propiciar que absorbira competències.

D’aquesta manera, l’any 1979 va nàixer el Complex Soci-Educatiu de “Penyeta Roja” dependent de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, que a poc a poc aniria acollint els diversos servicis socioeducatius que ho configuren en l’actualitat.

En el curs escolar 1984-85 l’Excma. Diputació, en col•laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, crega el Centre Iniciació Tècnic Esportiva (CITD) com a resposta a la falta d’infraestructura esportiva en la nostra província, a partir del curs 1994-95 l’Excma Diputació s’encarrega de forma exclusiva de l’organització i manteniment del CITD ubicat en el Complex.

El SPE (Servici Psicopedagògic Escolar) va ser creat sota la denominació de Departament de Diagnòstic i Orientació l’any 1981 i homologat per la Conselleria d’Educació com SPE l’any1986. Atén als Centres i Servicis del Complex des dels aspectes educatius, psicològics i socials.

 OBJECTIUS

  • El centre té com a objectiu bàsic i específic la formació integral de l’alumnat a través de la formació esportiva, emprant com a mitjà per a la consecució d’aquest fi la pràctica de l’atletisme, sent aquest el seu principal signe d’identitat respecte a la resta de centres escolars en l’àmbit de la nostra Comunitat.
  • Desenvolupament integral de l’alumnat, potenciant al màxim les seues capacitats en els seus aspectes afectius, físics, cognitius i socials.
  • Prestar atenció mèdica i d’infermeria en el Complex Penyeta Roja i el seu àmbit d’actuació.
  • Atenció immediata a menors que es troben en situacions de risc i desemparament.
  • Atenció a menors d’un a sis anys d’edat residents en el Centre d’Acollida del Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja.
  • Atenció directa a tots els alumnes que formen part del Complex Soci-educatiu, escolaritzats en els diversos centres. CITD, Educació Especial, Escola infantil , Centre d’Acollida. Assessorament als dits centres, per mitjà de les comissions corresponents.
  • Orientació familiar
  • Coordinació amb altres institucions públiques o privades en relació amb l’alumnat, i depenent de les seues característiques