El Complex

El Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja constituïx l’expressió dels esforços de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló per proporcionar un suport social i docent a la província de Castelló.

A mesura que les competències en educació i recursos socials van ser transferides des de l’Administració Central de l’Estat a les Administracions autonòmiques, la Diputació va prendre un important paper que va propiciar que absorbira competències.

D’aquesta manera, l’any 1979 va nàixer el Complex Soci-Educatiu de “Penyeta Roja” dependent de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, que a poc a poc aniria acollint els diversos servicis socioeducatius que ho configuren en l’actualitat:

  • Col•legi d’Educació Especial: atén alumnes amb discapacitats psíquiques, motòriques o amb plurideficiencias la situació del qual no permet la seua escolarització en centres ordinaris.
  • Col•legi-IES Excma. Diputació (Penyeta Roja): En el curs escolar 1984-85 l’Excma. Diputació, en col•laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, crega el Centre Iniciació Tècnic Esportiva (CITD) com a resposta a la falta d’infraestructura esportiva en la nostra província, a partir del curs 1994-95 l’Excma Diputació s’encarrega de forma exclusiva de l’organització i manteniment del CITD ubicat en el Complex.
  • Centre d’Acollida: depén de l’Excma. Diputació de Castelló, és un recurs d’àmbit provincial que atén menors que per la seua problemàtica sociofamiliar necessiten un temps d’estudi, o es troben en una situació d’abandó o deteriorament familiar greu.
  • SPE (Servici Psicopedagògic Escolar): creat sota la denominació de Departament de Diagnòstic i Orientació l’any 1981 i homologat per la Conselleria d’Educació com SPE l’any1986. Atén als Centres i Servicis del Complex des dels aspectes educatius, psicològics i socials.
  • Escola Infantil: atén menors en els cicles més infantils (primer i segon) tant als residents en el Complex com els remesos per Servicis Socials.
  • Residències: atén els alumnes esportistes interns del CITD i als de Batxiller que estan lluny dels seus llars.