Servicis

  • Transport Escolar: el nostre centre compta amb 7 rutes, estes arrepleguen alumnes de distintes poblacions, des de Castelló ciutat a altres poblacions com Figueroles, Moncofa, Benlloch…  (s’adjunten rutes)
Ruta Bus Curso 2014-2015
Ruta Bus Curso 2014-2015
ruta bus curso 2014-2015 otras.xls
428.5 KiB
598 Downloads
Detalls
  • Menjador Escolar:  dividit per edats i necessitats, els alumnes més xicotets en horari de 12.00- 13.00, els més majors i autònoms de 13.00- 14.00h. Es busca la més autonomia possible de l’alumnat, treballant des de les edats més primerenques en l’adquisició d’hàbits bàsics d’alimentació i higiene, assegurant un correcte benestar físic i ampliant la pràctica de tasques (ajudar a posar/llevar la taula, servir aigua/menjar, expressar correctament els seus gustos…)
Menu Septiembre 2015
Menu Septiembre 2015
COMIDA SEPTI.pdf
364.5 KiB
431 Downloads
Detalls
  • Servei d’Atenció Prèvia a l’Escolarització: ho forma un  equip  multidisciplinari; orientadors, fisioterapeutes, logopedes, i treballador social.  Atén xiquets de 0  a 6 anys edat, que són remesos bé per la Conselleria, centres de salut, u qualsevol altre organisme competent. Es prioritza l’atenció a xiquets amb discapacitat intel·lectual, sensorial o amb problemes maduratius o d’adaptació, intervenint en àrea motora, cognitiva, sociocomunicativa i d’autonomia personal.
  • Fisioteràpia: Recolza i participa amb els tutors i SPE en la identificació i valoració de les Necessitats Educatives Especials de l’alumnat relacionades amb l’àrea de desenrotllament Motor. Assessora a la resta de professionals que treballen amb l’alumnat en tots aquells aspectes relacionats amb la seva especialitat. Col·laborant en la proposta i/o realització de les ajudes tècniques necessàries per a l’accés de l’alumnat al currículum. Conjuntament amb els tutors  estableix criteris d’observació i avaluació del procés de desenrotllament motóric de l’alumnat. Elabora i Du a terme el programa d’educació i/o habilitació física específica i individual que necessite l’alumnat, a fi d’aconseguir el màxim desenrotllament de les seves possibilitats motóriques d’acord amb els objectius establides en el currículum. Col·labora amb el responsable de la tutoria en l’assessorament, informació i orientació a la família perquè les activitats de la llar afavorisquen el desenrotllament motor de l’alumne.
  • Servici Psicopedagògic: format per psicòlegs, logopedes i treballadora social.  Tenint com a finalitat la detecció de necessitats psicopedagògiques, el disseny i aplicació d’instruments de prevenció i tractament de les dificultats de desenrotllament personal i d’aprenentatge , aplicació de proves  i elaboració d’informes, així com l’assessorament a famílies i professionals.