Projecte educatiu

Descàrrega del projecte educatiu:

D’acord amb la Llei Orgànica d’Educació, del 3 de maig del 2006 (LOE), l’objectiu principal que perseguim és:

Aconseguir que tots els alumnes aconseguixen el màxim desenrotllament possible de totes les seues capacitats  individuals, socials, intel·lectuals, culturals i emocionals.

Atés que l’alumnat que escolaritzem presenta necessitats educatives especials greus i permanents, derivades de discapacitat intel·lectual o trastorns greus de conducta, desenrotllem el nostre procés d’ensenyança- aprenentatge basant-se en unes àrees d’atenció preferent.  Estes són:

  • Comunicació: ser capaç d’expressar sentiments i necessitats a través del gest, la paraula o la imatge.
  • Autonomia personal /Llar: hàbits d’higiene i d’alimentació, de treball, d’orde…
  • Motora: ser capaç de desplaçar-se de forma autònoma, bé caminant, o amb el mig tècnic necessari.
  • Ús de recursos comunitaris: parcs i places, biblioteques, mitjans de transport…
  • Acadèmic- funcional: llegir, escriure, sumar, restar…
  • Habilitats socials: saludar, despedir-se, normes de cortesia…
  • Laboral: destina als alumnes de Secundària, T.V.A i PCPI, i enfocada a l’adquisició d’hàbits i coneixements específics en relació a una àrea laboral determinada (jardineria, llar, fusteria o ceràmica)

És el tutor/a i els especialistes els que seleccionen els objectius de cada àrea i dissenya les activitats, realitzant les adaptacions oportunes,  en funció de les característiques de l’alumne.

Busquem la major funcionalitat en els aprenentatges, és a dir, que el que aprenguen els alumnes els siga útil en la major part de llocs on es desemboliquen, per això s’organitzen activitats amb varietat d’ambients: context aula/treball, context parcs i excursions, piscina, teatre, museus… A més, el centre està obert com a recurs educatiu, participant en distints Programes i Projectes oferits per altres entitats (Creu Roja, Ajuntament, UJI…)